ladexgroup.cz
Ladex Group s.r.o.

Bezpečnost práce

Nabízíme školení a vedení dokumentace BOZP.

Dokumentace BOZP

Povinnost zpracování dokumentace BOZP stanoví platná legislativa.

Poskytneme

 • odborné zavedení dokumentace v oboru BOZP

Zpracujeme dokumentaci

 • kategorizace prací (návrh na zařazení do kategorií),
 • zdravotní způsobilost zaměstnanců,
 • seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
 • osnovy školení pracovníků včetně vedoucích,
 • dokumentaci k pracovním úrazům,
 • místní provozní bezpečnostní předpisy, bezpečnostní pokyny atd.,
 • roční prověrky bezpečnosti práce,
 • vyhledání rizik včetně stanovení opatření,
 • další dokumenty, které stanovují zajištění BOZP.

Uvedené činnosti provádí osoba odborně způsobilá z hlediska BOZP.

Dále poskytneme činnosti z hlediska BOZP

 • odborné zastoupení při jednání s kontrolními orgány na úseku BOZP,
 • smluvní periodickou činnost na úseku BOZP,
 • jednorázovou činnost na úseku BOZP,
 • konzultační a poradenskou činnost na úseku BOZP,
 • pravidelné kontroly pracovišť, pracovního prostředí, pracovních podmínek, strojů a zařízení z hlediska BOZP,
 • šetření pracovních úrazů, přijímání opatření z pracovních úrazů a metodickou pomoc při jejich odškodnění,
 • roční prověrky bezpečnosti práce včetně sledování platnosti termínů kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení,
 • značení pracovišť bezpečnostním značením.

Školení BOZP

Povinnost provádět školení BOZP stanoví platná legislativa.

Vypracujeme

 • osnovy školení zaměstnanců,
 • osnovy školení vedoucích zaměstnanců,
 • zkušební testy k ověření znalostí školených osob,
 • osvědčení o úspěšném absolvování školení.

Poskytneme

 • školení zaměstnanců dle osnov,
 • školení vedoucích zaměstnanců dle osnov.

Bezpečnostní označení

Povinnosti k jejich používání a umísťování jsou stanoveny v právních předpisech.

Například označit únikové východy a nainstalovat bezpečnostní tabulky je povinností. Mimo jiné to také ukládá nařízení vlády č. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Tabulky dělíme na

 • nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Bezpečnostní značky, bezpečnostní značení představují jedno z efektivních sdělení určitého příkazu, zákazu nebo informace.

Poskytneme

 • značky zákazu,
 • značky výstrahy,
 • značky příkazu,
 • informativní značky pro označení únikových cest, nouzových východů, míst první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci,
 • informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty.

Napište nám

Můžete se nás pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás v rámci nabízených služeb zajímalo. Na vaši otázku odpovíme vždy nejpozději do druhého dne.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení mého dotazu.
Pole označená symbolem * jsou povinná. *

Náhradní plnění calculator