ladexgroup.cz
Ladex Group s.r.o.

Požární ochrana

Bezpečnost je na prvním místě - požární ochrana je klíčovým prvkem zajištění ochrany životů a majetku.

Dokumentace PO

Povinnost zpracování dokumentace požární ochrany stanoví § 15 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 27 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Poskytneme

 • odborné zavedení dokumentace v oboru požární ochrany.

Zpracujeme dokumentaci

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentaci zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • další dokumenty, které stanovují zajištění požární bezpečnosti (např. směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek, doklady o provozuschopnosti nouzového osvětlení, požárních dveří apod.).

Uvedené činnosti provádí osoba odborně způsobilá podle § 11 odst. 1 zák. č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Dále poskytneme činnosti na úseku PO

 • odborné zastoupení při jednání s orgány státního požárního dozoru,
 • smluvní periodickou činnost na úseku PO,
 • jednorázovou činnost na úseku PO,
 • konzultační a poradenskou činnost na úseku PO,
 • značení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení, únikových cest, pracovišť, hlavních uzávěrů.

Školení PO

Povinnost provádět školení a odbornou přípravu zaměstnanců o požární ochraně stanoví § 16 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 23, 24, 25, 26 a 36 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Vypracujeme

 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců,
 • tematický plán a časový rozvrh pro odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
 • tematický plán a časový rozvrh pro odbornou přípravu preventistů požární ochrany,
 • zkušební testy k ověření znalostí školených osob,
 • osvědčení o úspěšném absolvování školení.

Poskytneme

 • školení zaměstnanců dle tematických plánů a časových rozvrhů,
 • školení vedoucích zaměstnanců dle tematických plánů a časových rozvrhů,
 • odbornou přípravu požárních preventivních hlídek dle tematických plánů a časových rozvrhů,
 • odbornou přípravu preventistů požární ochrany dle tematických plánů a časových rozvrhů.

Bezpečnostní značení

Povinnosti k používání a umísťování požárních tabulek jsou stanoveny v právních předpisech.

Například

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytneme

 • Tabulky požární
  Informativní požární tabulky slouží k označení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a směru k jejich umístění.
 • Tabulky informační
  Tlakové lahve a technické plyny, parkování a doprava, vstupy do budovy, objektu, areálu, označení skladů a technických prostor, označení zboží, materiálu, výrobků, označení míst a nádob na odpad, označení obalů chemických látek, označení potrubí, označení místností, nápisy v hotelu a restauraci, první pomoc, ostatní informace a nápisy.
 • Tabulky bezpečí
  Informativní tabulky bezpečí slouží k označení únikových cest, únikových a nouzových východů, místa či zařízení první pomoci nebo bezpečnostních zařízení, zejména hlavních uzávěrů a ovladačů a směru k jejich umístění.
 • Tabulky příkazové
  Příkazové bezpečnostní tabulky slouží ke stanovení jistého příkazu nebo zdůraznění povinnosti k zajištění bezpečnosti, a to před nebo během vykonávání dané činnosti či úkolu nebo nařizují způsob chování v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.
 • Tabulky výstražné
  Výstražné bezpečnostní tabulky slouží k upozornění na možná rizika, nebezpečí nebo výstrahu v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.
 • Tabulky zákazové
  Zákazové bezpečnostní tabulky slouží ke stanovení jistého zákazu či omezení nevhodných nebo nebezpečných činností v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.

Napište nám

Můžete se nás pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás v rámci nabízených služeb zajímalo. Na vaši otázku odpovíme vždy nejpozději do druhého dne.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení mého dotazu.
Pole označená symbolem * jsou povinná. *

Náhradní plnění calculator